プロの道具箱 VOL.52
It’s not a Hospital Barber

It’s not a Hospital Barber  (タイ)  Inglee Cutz

It’s not a Hospital, It’s a Barber !
今回はタイのBarber Girl こと、Inglee Cutzさんの道具箱をSNAPSHOT!

TOOL BOX TOUR

ฉันเข้าวงการตัดผมชาย ได้ประมาณ 3 ปีแล้ว ตั้งแต่วันแรก จนถึงทุกวันนี้ ฉันก็ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

I always love hair styling since I was little, I used to give my brothers a haircut when we were a kids. I just had a chance to learn professionally 3 years ago and that’s when my career started.

私は小さな時からずっと髪をスタイリングするのが好きで、子供の頃から兄弟の髪を切ってあげたりもしていました。ちょうど3年前、専門的にヘアスタイリングについて学ぶチャンスに恵まれ、ヘアスタイリストとしてのキャリアがスタートしました。

SCISSORS

เราเลือกใชกรรไกร ้ ซากุระ และ จากัวร์ เพราะสามารถตัดผมคนไทย ทีมีลักษณะ หนาและ แข็งแรง ให ้พลิวไหว และสวยงามได ้เป็นอย่างดี จากัวร์ใชกับผมเส ้ นเล็ก ้ บาง และต ้องการตัดสนมากๆ ั เวลาตัดจะเข ้าถึงชอผมได ้ง่าย ่ และถนัดกว่า

I use Sakura and Jaguar scissors because they can cut thick and strong Thai hairs to sway and beautifully. Jaguar used to thin hair and want to cut very short.

私は Sakuraシザーズ と Jaguarシザーズ のハサミを使っています。これなら、タイ人の太くて硬い髪を、軽 やかに美しく仕上げることができます。 Jaguar のハサミは、毛量調整や、とても短く切りたかったりする時などに使います。簡単 に手早く仕上げられます。

CLIPPER

เราเลือกใชปัตตาเลี ้ ยน magic crip และ senior เพราะสะดวกในการใชงาน ้ และสามารถสร ้างชนผมได ้ตามต ้องการ ั และยังเหมาะกับเสนผมของคนไทย ้ ทีมีลักษณะ หนา และแข็งแรง

My 3gears.WAHL SENIOR/MAGIC CLIP/ PILOT. They’re fun and easy to use which always provide a great fade.

WAHL のシニア/マジッククリップ/パイロット。私のお気に入りの 3 台です。これらは フェードスタイルをつくるときに使います。使いやすくて大好きです。

AMENITY

OMG pomade เป็นผลิตภัณฑ์ สูตรนํา ไม่เหนียวเหนอะ สวนมากลูกค ้าที ่ นี นอกจากจะเลือกเปลียนทรงผมให ้เข ้ากับบุคลิกแล ้ว แต่ก็ยังคงต ้องการรูปลักษณ์ ทีดูเป็ นธรรมชาติ เรียบง่าย แต่ดูภูมิฐาน OMG จึงตอบโจทย์ได ้เป็นอย่างดี อีกทังยัง เหมาะสมกับสภาพเสนผม ้ และอากาศทีร ้อนอบอ ้าวของประเทศไทย ได ้เป็นอย่างดี

OMG pomade is a water-based product, and it’s not sticky. Even hot weather of Thailand, OMG pomade can make various hair style, also keep hair condition good. Almost of customers of here, they use this one.

OMG ポマードは水性ポマードです。あまり粘着性がありません。皆さんもご存知のタイ の暑い気候の中でも、色々なヘアスタイルがつくれ、髪の状態も良好に保ってくれます。 ほとんどのお客さんが、OMG ポマードのファンです。

FACILITY

It’s not a hospital barber ตังอยู่ใน กรุงเทพ ประเทศไทย ใกล ้ IKEA บางนา ให ้บริการ ปรึกษา รับตกแต่งทรงผม แต่งหนวด และอืนๆ ตามสไตล์ร ้านทีเป็ นเอกลักษณ์ของ It’s not a hospital barber เรามีความภาคภูมิใจในบริการและการต ้อนรับของเราซงทําให ้เราโดดเด่นด ้วยการออกแบบอุตสาหกรรม ึ เพือสร ้างบรรยากาศโรงรถเพือซอ่ มแซมและปรับแต่งทรงผมทีน่าประทับใจ

IT’S NOT A HOSPITAL BARBER is located in Bangkok Thailand near IKEA bangna. It’s an oldschool, gentleman, fullservices, cut and shave, hairstyling and more. We take pride in our service and hospitality. About industrial design of our shop, it’s like a garage atmosphere to repair and customize an awesome hairstyle.

IT’S NOT A HOSPITAL BARBER はタイのバンコク、IKEA バンナ店の近く にあります。お店はオールドスクールの雰囲気で、男性諸氏の為のカット&シェービング、 ヘアスタイリングなどあらゆるサービスを取り揃えています。サービスとホスピタリティ に誇りをもっています。店内のデザインは、素敵なヘアスタイルにリペア&カスタマイズ する、ガレージのような雰囲気です。

ฉันรักทุกนาทีเป็นสาวตัดผม / นักออกแบบทรงผม
ฉันชอบที่จะเป็นช่างตัดผม และออกแบบทรงผม

I love every minutes as a barber girl / a hair stylist.

とにかくバーバーガールとして毎日が充実しています。

INFORMATION

It’s not a Hospital Barber (It’s not a Hospital, It’s a Barber ! )

住所 : 65/1 Thanon Sukhaphiban 2 Khwaeng Dok Mai, Khet Prawet
Krung Thep Maha Nakhon 10250 Thailand
予約電話番号 : 08- 2649- 4978 (タイ 国番号 66)
営業時間:月~金曜日 11:00~21:30 土・日曜日 10:30~21:00
定休日:月曜日

Address: 65/1 Thanon Sukhaphiban 2 Khwaeng Dok Mai, Khet Prawet
Krung Thep Maha Nakhon 10250
Thailand Reservation call: 08- 2649- 4978 (Thailand Country Code 66)
Business Hours: Monday to Friday 11:00-21:30 Saturday & Sunday 10:30-21:00
Closed: Monday

Facebook https://www.facebook.com/Its-not-a-hospital-barber-shop-194089774329653/

HAIR STYLE CATALOG